เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน

 อบรมบุคลากรนิธิพระมงคลบพิตรประจำปี 2559
มูลนิธิพระมงคลบพิตรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิ
พระมงคลบพิตร ขึ้น
 ในวันที่  16 - 17 พฤศจิกายน  2559  

โดยมีวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการ
     ปฏิบัติงานรวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2) เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติ
     ที่ดีต่องาน  ต่อผู้บริหาร เพื่อน
ร่วมงาน ผู้ใช้บริการ และมีความ
     สามัคคีในองค์ก
ร  
4) เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรม และ
     จริยธรรมใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

มีเป้าหมาย  ผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร
เป็นเจ้าหน้าที่
ของมูลนิธิพระมงคลบพิตร  จำนวน  34  คน
คณะทำงาน เป็นกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตร   จำนวน  
12  คน
                   วิทยากร  
 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

เทศบาลเมืองอโยธยา

 มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
   

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV