เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน


 ในปี 2563  คณะกรรมการมูลนิธิ ได้วางแผนงาน 5  แผนงาน  37  โครงการ  ในการพัฒนาองค์กรมูลนิธิ  จำนวนงบประมาณ ทั้งสิ้น  36,066,000 บาท

1. แผนงานบุคลากร
   งบประมาณ
  170,000 บาท    จำนวน 3 โครงการ

     1.1  อบรมสัมมนาลูกจ้าง  2  วัน งบประมาณ  80,000  บาท
     1.2
  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกรรมการ  งบประมาณ
                                                                    60,000  บาท        
     1.3 พัฒนาบุคลากรสู่อาเซียน
  งบประมาณ  30,000 บาท

2. แผนงานอาคารและสถานที่ 
     
งบประมาณ  16,350,000 บาท    จำนวน 5 โครงการ

      2.1  ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิหาร  งบประมาณ 1,000,000  บาท
      2.2
  ติดตั้งน้ำพุในสระน้ำ 2 ชุด   งบประมาณ    200,000  บาท
      2.3  ยกช่อฟ้าเอกวิหารฯ           งบประมาณ  3,000,000  บาท
      2.4 ป้ายชื่อสนง.มูลนิธิฯ            งบประมาณ   150,000  บาท
      2.5 ปิดทององค์พระมงคลบพิตร    งบประมาณ
                                                                   12,000,000 บาท

3. แผนงานประชาสัมพันธ์ 
     
งบประมาณ  700,000  บาท   จำนวน 7 โครงการ
       3.1  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
                                                  
งบประมาณ  200,000  บาท
       3.2  แผ่นพับประชาสัมพันธ์    งบประมาณ  50,000  บาท
       3.3  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานและวิหารฯ
                                                   งบประมาณ
  100,000  บาท
       3.4  ทำบุญหลวงพ่อประจำปี และวันก่อตั้งมูลนิธิฯ
               (2 ตุลาคม 2563)          งบประมาณ
  80,000  บาท
       3.5  กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ
                                                   งบประมาณ
  70,000  บาท
       3.6  กิจกรรมวันสำคัญต่างๆในรอบปี 
                                                    
งบประมาณ  200,000  บาท 

4. แผนงานจัดทำวัตถุมงคล 
    
งบประมาณ  16,346,000  บาท  จำนวน 19 โครงการ

       4.1  หล่อพระมงคลบพิตรจำลอง เนื้อทองเหลืองรมดำ 
               ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว จำนวน 3
,500 องค์ ๆละ 1,100  บาท     
                                               
งบ ประมาณ 3,850,000 บาท
      4.2   ปิดทองพระมงคลบพิตรจำลอง ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว 
              จำนวน 200 องค์ ๆละ  1,400 บาท
                                               งบประมาณ 280,000 บาท
      4.3  ปิดทอง พระมงคลบพิตรจำลอง  ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
               จำนวน
200 องค์ ๆ ละ 2,950 บาท    
                                                
งบประมาณ 590,000  บาท
      4.4  ปิดทอง พระมงคลบพิตรจำลอง  ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
              จำนวน 100 องค์ ๆ ละ 6,000 บาท    
                                              
  งบประมาณ 600,000 บาท
      4.5  หล่อพระมงคลบพิตรจำลอง  ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว
               เนื้อกระเบื้อง
   จำนวน 1,000 องค์ ๆ ละ 400 บาท  
                                                 งบประมาณ 400,000 บาท
      4.6  หล่อพระมงคลบพิตรจำลอง  ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
               เนื้อโลหะรมดำ
  จำนวน 1,000 องค์ ๆ ละ 1,670 บาท
                                                  งบประมาณ 1,670,000 บาท
       4.7  หล่อพระมงคลบพิตรจำลอง  ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว   
              เนื้อโลหะรมดำ
  จำนวน 500 องค์ ๆ ละ 5,800 บาท
                                         
        งบประมาณ 290,000  บาท  
       4.8  ทำเหรียญโลหะที่ระลึกยกช่อฟ้าเอกวิหารพระมงคลบพิตร
               จำนวน 50,000 เหรียญ ๆละ 20 บาท
                                                
งบประมาณ  1,000,000  บาท 
      4.9 ทำเหรียญพระมงคลบพิตร เนื้ออาปาก้า
                จำนวน 50,000 เหรียญ ๆละ 15 บาท
                                                
งบประมาณ  750,000  บาท 
     4.10  จัดทำกรอบรูปพระมงคลบพิตร  จำนวน 2,000 กรอบ
                กรอบละ 250 บาท     งบประมาณ  500,000 บาท
     4.11  จัดทำแหวนพระมงคลบพิตร  เนื้ออาปาก้า
                จำนวน  1,000 วง ๆ ละ 60 บาท
                                                 งบประมาณ  60,000  บาท
    4.12  จัดทำแหวนเนื้อเงินรูปยันค์/ปลอกมีด รมดำ
                จำนวน  3,000 วง ๆ ละ300 บาท
                                                 งบประมาณ  900,000  บาท
     4.13  จัดทำแหวนเนื้อเงินรูปยันค์/ปลอกมีด ลงยา
                 จำนวน  3,000 วง ๆ ละ320 บาท
                                                 งบประมาณ  960,000  บาท
     4.14จัดทำแหวนเนื้อเงินรรูปพระ ลงยา  จำนวน 3,000 วง
                  วงละ  405  บาท   งบประมาณ 1,215,000  บาท

 5. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน  
      
งบประมาณ  2,000,000  บาท  จำนวน 2 โครงการ

        5.1  ระบบเดินรถหน้าวิหาร (2 คัน)  
                                               
งบประมาณ  1,500,000  บาท
        5.2  ครุภัณฑ์เบ็ดเตล็ด      งบประมาณ  500,000  บาท


  

6. โครงการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในปี 2563
      
งบประมาณ  500,000  บาท

 

 
  

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

เทศบาลเมืองอโยธยา

 มรภ.พระนครศรีอยุธยา

  

  
  

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV