เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน

bar_green.gifbar_green.gif

 การขึ้นทะเบียนพระมงคลบพิตร

การก่อตั้งมูลนิธิ 

 ระเบียบข้อบังคับมูลนิธิพระมงคลบพิตร

 

  

       เนื่องด้วยพระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญ สมควรอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป  กรมศิลปากรจึงดำเนินการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ  ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอน ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘  
       ซึ่งเป็นผลให้การบูรณะ.ซ่อมแซมทุกครั้ง ต้องอยู่ในการ
 ควบคุมดูแลของกรมศิลปากร

 


ตราเครื่องหมายของมูลนิธิ

     หน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันก่อตั้ง "มูลนิธิพระมงคลบพิตร" ขึ้นดูแลรักษาพระมงคลบพิตรและพระวิหาร  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๒  เป็นต้นมา

มูลนิธินี้ให้ชื่อว่า
  "มูลนิธิพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"   
   อักษรย่อว่า  ม.พ.อย.  
   เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
   PHRAMONGKOL  BOPIT  FOUNDATION

  ตราเครื่องหมายของมูลนิธิ เป็นรูปมณฑปมีลายกนก ๒ ข้าง  ข้างละ ๓ ดวง   ที่ฐานมีฉัตรข้างละ ๑ ฉัตร     มีอักษรอยู่ใน
 วงกลมตอนบนว่า "มูลนิธิพระมงคลบพิตร"  ตอนล่างว่า "จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"  ประดิษฐานอยู่ในลายกนกห้าเหลี่ยม

   วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
    
๑.  เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตร และพระวิหาร รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ อันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ๒. เพื่อดำเนินการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม และหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ     
     ๓.  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด  

  
  มูลนิธิพระมงคลบพิตร ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยใช้ตราสารมูลนิธิพระมงคลบพิตร  เป็นข้อบังคับในการดำเนินการ  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ที่ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕  หมวด ๒ ส่วนที่ ๓ ว่าด้วยมูลนิธิ

  ข้อบังคับของมูลนิธิพระมงคลบพิตร ประกอบด้วย ๑๒ หมวด
  ๔๑ ข้อ  ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
   หมวดที่ ๑ ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง   มี ๓ ข้อ
   หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์   มี ๑ ข้อ
   หมวดที่ ๓ ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
                   มี ๒ ข้อ
   หมวดที่ ๔ คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ
                   มี ๒ ข้อ
   หมวดที่ ๕ การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ  มี ๖ ข้อ
   หมวดที่ ๖ อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการมูลนิธิ  มี ๗ ข้อ
   หมวดที่ ๗ การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  มี ๓ ข้อ
   หมวดที่ ๘ การเงิน   มี ๑๑ ข้อ
   หมวดที่ ๙ การแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับของมูลนิธิ  มี ๑ ข้อ
   หมวดที่ ๑๐ การเลิกมูลนิธิ  มี ๑ ข้อ
   หมวดที่ ๑๑ เบ็ดเตล็ด  มี ๓ ข้อ
   หมวดที่ ๑๒ บทเฉพาะกาล  มี ๑ ข้อ

  1 กันยายน 2561 สำนักงานมูลนิธิฯ   ค้นพบสำเนาของมหาดไทย ปี  พ.ศ. 2502  ระบุ พระเทพปรีชา (ชูติวงศ์)  เป็นผู้เสนอขอตั้งตราสารมูลนิธิพระมงคลบพติร
 

 

 

หมายเลขบัญชีการบริจาคเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ วิหารพระมงคลบพิตร

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย      ชื่อบัญชี "เงินรับบริจาคบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระมงคลบพิตร"    เลขที่บัญชี 101-0-39828-8

 Tel. 035-321797 , 035-243172             Fax. 035-243172            E-mail : mongkolbopit035@gmail.com

 

  

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักศิลปากรที่ 3

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด อย.

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาต

ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ อย.

เทศบาลเมืองอโยธยา

 มรภ.พระนครศรีอยุธยา

 
  

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

คมชัดลึก

แนวหน้า

TV 3

TV 5

TV 7

TV 9

ThaiPBS

ATV