เกี่ยวกับองค์กร

กรรมการบริหาร

ประวัติพระมงคลบิตร

การบูรณปฏิสังขรณ์

แผนงาน

ติดต่อสำนักงาน

 ( ขออภัย... กำลังปรับปรุงข้อมูล)

 

 

 

นายบุญสืบ  หาสาสน์ศรี

พ.ต.ท.ดำรงธรรม  ไชยศิริ

นายโชคชัย  เมฆฉาย

นายพิชัย  ก้อนนาค

นางสมสมัย  เนคมานุรักษ์

 

 ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

นายวีระ  แก้วแหวน

นางสุกัญญา  บ่อสุวรรณ

 

 

 

 

กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการและผช.เหรัญญิก

กรรมการฝ่ายปกครองจังหวัด

กรรมการฝ่ายศิลปากร

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทวี   ถนอมวงษ์

นายทองล้วน  กล่ำกองกูล

นายไพฑูรย์  สุมาลกันต์

นายเกรียงไกร  ด่านชัยวิจิตร

นายจิรัฐ   เฉลิมฤทธิ์

 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

 

 

  
ร.ปัญญา  น้ำเพชร  อดีตประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร  
ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ(บางส่วน) เนื่องในวันมาฆบูชา 8 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

 

 

 

 

 
(ขออภัย.......กำลังปรับปรุงข้อมูล)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าสำนักงานฯ

 

รองหัวหน้าสำนักงานฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมศักดิ์  หาเรือนแก้ว

นายบุญส่ง  โพธิ์วรรณ

นายมาโนช   สวัสดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบัญชีการบริจาคเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ วิหารพระมงคลบพิตร

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย      ชื่อบัญชี "เงินรับบริจาคบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระมงคลบพิตร"    เลขที่บัญชี 101-0-39828-8

Tel. 035-321797 , 035-243172             Fax. 035-243172            E-mail : mongkolbopit035@gmail.com